Ciljni raziskovalni projekt

Pridelava  industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) v Sloveniji

 


Predstavitev

Projekt zajema celovito raziskavo o možnostih uspešne pridelave industrijske konoplje v naših pridelovalnih razmerah: najti želimo ustrezne sorte za pridelavo pri nas za namen pridelave semena in za namen pridelave vlaken, dodelati tehnologijo pridelave te poljščine s ciljem stabilne pridelave kakovostnega in varnega pridelka ter zasnovati vzgojo lastnih sort. S tem želimo pozitivno vplivati na zastopanost z izdelki iz doma pridelanega semena in stebel industrijske konoplje.

 

Cilji projekta so:

·      izdelati seznam primernih sort za pridelavo v naših pridelovalnih razmerah za pridelavo semena v smislu doseganja ustreznega/dobrega in stabilnega pridelka semena, dobre/ustrezne prehranske kakovosti, ne premočnega/žilavega stebla in z dovolj nizko vsebnostjo Δ9-tetrahidrokanabinola (THC),

·      izdelati seznam primernih sort za pridelavo v naših pridelovalnih razmerah za pridelavo vlaken,

·      izdelati tehnološka navodila za pridelavo industrijske konoplje v naših rastnih razmerah za tri sedaj v Sloveniji najbolj razširjene sorte (čas setve, gostota setve in gnojenje),

·      osnovati vzgojo lastnih sort industrijske konoplje,

·      ekonomsko ovrednotiti pridelavo industrijske konoplje,

·       izdelati načrt stroja za spravilo konoplje - koncept, zasnova,

·      v sodelovanju s pridelovalci izdelati oziroma izpopolniti prototip stroja za spravilo konoplje in izvedeno preizkušanje le-tega,

·     prenos pridobljenega znanja v prakso.

 

Partnerji v projektu

Partnerji v projektu imamo številne reference z obravnavanega področja, naše sodelovanje na narodni in mednarodni ravni je obsežno.

Sodelujemo:

·      Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS),

·      Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani,

·      Oddelek za živilsko tehnologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani,

·       Inštitut za nutricionistiko,

·       Inštitut za inženirske materiale in oblikovanje Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru,

·       Inštitut za konstrukterstvo in oblikovanje Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru in

·      Inštitut za proizvodno strojništvo Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru.

V projekt je vključeno neposredno sodelovanje z uporabniki; aktivno je vključena zadruga in socialno podjetje Ekoci Coop.

 

Organiziranost projektnega dela

Osnova projekta so sortni in tehnološki poljski poskusi z različnimi sortami industrijske konoplje s sortne liste EU v dveh različnih pridelovalnih območjih Slovenije. Pridelek semena iz poljskih poskusov bo v nadaljevanju projekta služil kot surovina za kemijsko analizo ter analizo prehranske vrednosti in za analizo vlaken. Obenem se bomo oprli na dosedanje rezultate raziskav pri nas in v tujini ter izkušnje pridelovalcev. Pridelavo bomo tudi ekonomsko ovrednotili; na podlagi podatkov iz prakse in rezultatov poljskih poskusov. Dodelan bo prototip stroja za spravilo semena konoplje.

Projekt je zasnovan v osmih delovnih paketih:

A Preučitev ustreznosti sort industrijske konoplje z evropske sortne liste za pridelavo na naših poljedelskih območjih ter preučitev obstoječe tehnologije pridelave te poljščine pri nas in po svetu,

B Sortni in tehnološki poskusi z industrijsko konopljo,

C Kemijske analize tal, semen in olja,

D Vrednotenje prehranske sestave v poskusih pridelanega semena in olja industrijske konoplje,

E Analiza vlaken industrijske konoplje s ciljem selekcije najbolj ustreznih sort industrijske konoplje za pridelavo vlaken,

F Zasnova vzgoje lastnih sort industrijske konoplje,

G Ekonomsko ovrednotenje pridelave industrijske konoplje in

H Stroj za spravilo industrijske konoplje. 

Projekt vključuje različne in številne načine prenosa znanja in novih izsledkov s strani vseh projektnih partnerjev v prakso, ki so zastavljeni tako, da bodo živeli naprej tudi po koncu trajanja projekta.

 

Financerja

Financerja projekta sta Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

 

Trajanje projekta

1.  oktober 2016 do 30. september 2019  

Dr. Barbara Čeh (vodja projekta)

 

Objave in diseminacija

Objavljena prispevka na televiziji:

sodelovanje v oddaji Na vrtu  10. sept. 2016

sodelovanje v oddaji Točka preloma  5. okt. 2016 z naslovom    Z industrijsko konopljo do novih delovnih mest?

Industrijska konoplja, priložnost za slovensko gospodarstvo Točka preloma na TV SLO 3 z dne 5. okt. 2016)  

 

Povzetek  projekta v angleščini / Project summary 

http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/IHGC_project_CRP_IHPS.pdf